Biz hakda

Biz hakda

Techin kim?

1
2
3
4

Techin 2002-nji ýylda esaslandyryldy we biz bu ugurda 20 ýyldan gowrak wagt bäri işleýäris!

Mundan ozal Europeewropada kastor we tigir söwdasyna, ýyllyk satuwy 100 milliondan gowrakdy.Bu ýyl, dünýä Techincastor-dan ses eşitdirmek isleýäris, şonuň üçin bu täzelenen sahypany görmegiňiziň sebäbi bolan onlaýn satuw bölümini döretdik.

Häzirki wagtda halkara derejesinde zawodlaryň we lomaý satyjylaryň hem köpdügini gördük.Şeýle-de bolsa, üpjünçilik zynjyryny dolandyrmak we hyzmat etmek derejesi birnäçe ýyl mundan ozal saklanýar.Aslynda, soňky ýyllarda kastor we tigir önümçiligi döwrebaplaşdyryldy we Tehnin ösen tehnologiýamyzyň bu bazara täze gan sanjagyny umyt edýär.Şol bir wagtyň özünde, Techin öz-özünden öndürilen önümlerden başga-da, ähli ululykdaky we dürli görnüşli kastor önümlerini öz içine alýan Hytaýda doly kastor üpjünçilik zynjyryny döretdi.

Tehnin soňky ýyllarda Hytaý, Europeewropa, ABŞ we beýlekiler ýaly kastor önümleriniň ägirt uly maglumatlar binýadyny döredip, ýörite kastor gözleg motoryny döretdi.Müşderilere kastor önümleriniň dürli zerurlyklary üçin çözgütleri çalt we takyk almaga kömek edýär.

Sarp edijiler has gowy kastora we elbetde has gowy hyzmat etmäge mynasyp

Hyzmatymyz

"Bir duralga" / bir stansiýa enjamlaryny satyn almak hyzmatyny hödürleýäris:

1. Bazarda çuňňur öwrenilenden soň müşderilere iň ýokary çykdajyly önümleri satyn almaga kömek ediň

2. Saklamak bahasyny azaltmak we müşderiler üçin gowşuryş wagtyny gysgaltmak üçin häzirki ammardan peýdalanyp, kastorlaryň we tigirleriň tutuş toplumyny üpjün ediň.

3. Bazar, täze öndürijiler we täze önümler baradaky maglumatlary täzeläň, ähli çeşme maglumatlaryny müşderiler bilen paýlaşyň

4. Täze we innowasion dizaýny, müşderiler we öndürijiler bilen önümleri gözläň we ösdüriň, bazary goramagy talap ediň

5. Dürli maliýe çäreleriniň kömegi bilen müşderileriň satyn alynmagyny durnuklaşdyryň

9
10
11
12

Indi we geljek

Soňky ýyllarda internetiň çalt ösmegine ýakyndan syn etmekTehnologiýaýörite kastor gözleg motoryny döretdi we kem-kemden Hytaý, Europeewropa, ABŞ ýaly kastor önümleriniň ägirt uly maglumatlar binýadyny döretdiwe başgalar.Geljekde umyt ediň, Techiniň yhlasly we hünär hyzmatlaryny birleşdirýän internetiň barha ösýän funksiýalaryna bil baglaň, müşderilere kastor önümleriniň dürli zerurlyklary üçin çalt we takyk çözgütleri tapmaga kömek edýär.