Sergi

Sergi

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2019

Bu epidemiýadan öň iň soňky gezek Koln ýarmarkasyna gatnaşdyk.Tehniniň ýakyn wagtda ýene-de Koln ýarmarkasyna gatnaşyp biljekdigine ynanýarys.

Moskwa halkara gural sergisi 2019

MITEX International Tool Expo her ýyl ýüzlerçe gatnaşyjy bilen Russiýada iň uly gural sergisidir.MITEX gurallary öndürijileriň, paýlaýjylaryň we sarp edijileriň duşuşýan ýeri.

Kanton ýarmarkasy 2019 güýz

Kanton ýarmarkasy iň uzyn taryh, iň uly masştab, iň giňişleýin önüm kategoriýalary, alyjylaryň sany we Hytaýda ýurtlaryň we sebitleriň iň giň ýaýramagy bilen giňişleýin halkara söwda çäresidir.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2018

2018-nji ýylda Techin Koln ýarmarkasyna ýedinji gezek gatnaşýar we henizem ýokary hilli önümlerimizi dünýäniň dürli künjeklerinden müşderilere hödürlemegi umyt edýäris.

LogiMAT 2017

Intralogistiki çözgütler we amallary dolandyrmak boýunça halkara söwda sergisi LogiMAT, newewropadaky iň uly ýyllyk intralogistika sergisi hökmünde täze standartlary kesgitleýär.Bu, giňişleýin bazara syn we başarnykly bilim alyşmagy üpjün edýän öňdebaryjy halkara söwda ýarmarkasydyr.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2016

2016-njy ýylda Techin Koln ýarmarkasyna altynjy gezek gatnaşýar, dünýäniň dürli künjeginden gelen müşderiler we üpjün edijiler bilen dostlukly alyş-çalyş etmegi dowam etdirýär.

Expo Nacional Ferretera 2015

Expo Nacional Ferretera, Meksikada, Merkezi we Günorta Amerikada enjamlaryň, gurluşyklaryň, elektrik we senagat howpsuzlygynyň şahamçalarynyň ösmegi we birleşdirilmegi üçin aýgytly karar berdi, sebäbi öndürijiler, distribýutorlar we alyjylar arasynda işewürlik ulgamlaryny döretmek hökmany ýygnak.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2014

2014-nji ýylda Techin halkara enjamlar pudagynda iň uly we iň täsirli waka bolan Koln ýarmarkasyna gatnaşdy we bize köp sanly müşderi çeşmesini getirdi.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2012

2012-nji ýylda Techin halkara enjamlar pudagynda iň uly we iň täsirli waka bolan Koln ýarmarkasyna dördünji gezek gatnaşýar.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2010

2010-njy ýylda Tehnin halkara enjamlar pudagynda iň uly we iň täsirli waka bolan Koln ýarmarkasyna üçünji gezek gatnaşýar.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2008

Techin, 2008-nji ýylda halkara enjamlar pudagynda iň uly we iň täsirli waka bolan Koln ýarmarkasyna ikinji gezek gatnaşýar.

Aziýa-Pacificuwaş ummany Köln 2007

Kölndäki Aziýa-Pacificuwaş umman çeşmesi Uzak Gündogardan öý we bag önümleri üçin söwda ýarmarkasy we köptaraplaýyn import we eksport işi üçin iki ýyllyk merkezdir.

Halkara enjamlar ýarmarkasy Köln 2006

“Koln Fair” halkara enjamlary we DIY senagatynda halkara ösüşini we ýokary hilini görkezýän iň uly we iň täsirli waka.

Hytaý halkara enjamlar sergisi 2004 (CIHS 2004)

Hytaý halkara enjamlar sergisi Aziýanyň apparat pudagynda iň täsirli waka.Apparat bazarynyň barometri we pudagyň ösüşiniň howa ýoly bolmak bilen meşhurlyga eýe.