Önümler

Kesgitlenen TPR kastor

Gysga düşündiriş:


 • Tigiriň diametri:50mm 75mm 100mm
 • Capük kuwwaty:40-80 kg
 • Tigir materialy:TPR PP rimini basýar
 • Rulman:ýönekeý, rolikli, top göteriji goşmaça
 • Reňk:Çal reňkli
 • Önümiň jikme-jigi

  3D çyzgy

  Haryt bellikleri

  Basylan polatdan, sink bilen örtülen, goşa top ýaryşynyň kellesi.

  Tigirler täze we ekologiýa taýdan arassa sintetiki kauçuk (TPR) materialdan ýasalýar.

  Bu önüm zäherli we hapalanmaýan ekologiýa taýdan arassa material bilen.

  Ultra-ümsüm, aşgazana garşylygy, pes temperatura garşylygy, garramaga garşylygy, reňksizligi, şok siňdirişi we ýassygy bar we polda işleýär.

  Nebit yzlaryny goýman gowy öndürijilik.

  Tigir ýadrosy zäherli we ysy ýok ýokary güýçli we gaty polipropilen (PP) sanjym görnüşinde galypdyr.Bu ekologiýa taýdan arassa materialdyr.

  Tigir ýadrosy berklik, berklik, ýadawlyga we stresiň ýarylmagyna garşylyk aýratynlyklaryna eýedir.

  Tigirleriň anti-statik görnüşi islege bagly bolup biler.

  Şol bir hatarda swivel we tormoz görnüşleri hem bar.

  Aralygyndaky temperatura diapazonyny ulanmak: -30 ℃ -80 between

  Tehniki maglumatlar

  ITEM NOOK. Tigiriň diametri Tigir giňligi Jemi beýiklik Iň ýokary tabak ölçegi Bolt deşik aralygy Bolt ölçegi Capük kuwwaty
    mm mm mm mm mm mm kg
  A.FX01.B15.050 50 18 73 54 × 54 40 × 40 6 40
  A.FX01.B15.075 75 24 103 60 × 60 42 × 42 6 60
  A.FX01.B15.100 100 24 124 60 × 60 42 × 42 6 80

  Kesgitlenen TPR kastor

  Arza

  Lukmançylyk senagaty, azyk önümçiligi senagaty, elektronika senagaty, goldaw enjamlary, dokma senagaty, trolleýbuslar, ýeňil senagat, durmuş enjamlary, vitrin, displeý, supermarket söwda arabalary we beýleki ugurlar.

  15. Medical Industry

  Lukmançylyk pudagy

  17. Food Processing Industry

  Azyk gaýtadan işleýän senagat

  18. Electrical Equipment

  Elektrik enjamlary

  16. Textile Industry

  Dokma senagaty

  33. Trolleys

  Trolleýs

  13. Showcase

  Vitrin

  14. Display Rack

  Rack görkez

  35. Supermarket Shopping Cart

  Supermarket söwda sebedi

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.MOQ näme?

  MOQ 1000 dollar, dürli önümler bilen garyşyp bilersiňiz.

   

  2-nji sorag.Mugt nusgalar berýärsiňizmi?

  Elýeterli nusgany mugt hödürleýäris we ýük daşamak üçin diňe tölemeli bolarsyňyz.Ibermek üçin 5-7 gün gerek.

   

  3-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?

  Adatça T / T 30% goýum, galyndy iberilmezden öň tölenmeli.T / T, LC we karz tölegini kabul edýäris.

   

  4-nji sorag.Bahalaryňyzyň şertleri näme?

  Adatça FOB, CIF, EX Work we ş.m. ýaly bahalaryň hemmesi kabul ederliklidir.

   

  5-nji sorag.Esasy bazaryňyz nirede?

  Esasy bazarymyz Europeewropa.Europeanewropaly kastorlarda we tigirlerde takmynan 20 ýyl ýöriteleşdik.

   

  6-njy sorag.Customörite dizaýn edip bilersiňizmi?

  Hawa, müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kastorlaryň we tigirleriň görkezmelere laýyklykda taýýarlanmagyny kabul edýäris.Öz nusgaňyz we dizaýnyňyz bar bolsa, bize ibermegiňizi hoşal edýäris we takmynan bahasyny we bahasyny barlap bileris.

   

  7-nji sorag.Kastorlaryňyzyň hiline nädip ynanyp bilerin?

  Bizde berk hil gözegçilik ulgamy we 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünär hilini gözegçilik topary bar, ýüklemezden ozal birnäçe synag geçirmeli.Hilini barlamak üçin size nusgalary ibermekden hoşal.Diňe gowy önümleriň uzak wagtlap dowam edýän iş gatnaşyklaryna sebäp bolup biljekdigine ynanýarys.

   

  8-nji sorag.Müşderiler bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny nädip saklap bilersiňiz?

  1. Müşderilerimiziň peýdalanmagyny üpjün etmek üçin önümlerimiziň ýokary hilli we bäsdeşlik bahalaryna eýe bolmagyny kepillendirýäris.

  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Häzirki wagtda mazmun ýok

  Degişli önümler