Önümler

Metal sapak goragçysy

Gysga düşündiriş:


 • Ölçegi:80mm 100mm 125mm 140mm 150mm 160mm 160mm 200mm tigir üçin
 • Material:Metal
 • Reňk:Kümüş gara altyn islege bagly
 • Önümiň jikme-jigi

  3D çyzgy

  Haryt bellikleri

  Daşary ýurt zatlarynyň girmegi sebäpli tigirleriň gabalanmagynyň öňüni alyň

  Metal material

  Dürli tigir ýadroslarynyň ululyklaryna laýyk gelýän dürli ululyklar bar

  Degişli tigirlere gabat gelmek üçin dürli reňkler bar

  Aýry-aýry tigirleri ýa-da doly kastor satyn alanyňyzda aýratyn satyn alyp bolýar.

  Tehniki maglumatlar

  ITEM NOOK. Düşündiriş
  100.P54.XXX Φ80 100 125 160 180 200mm tigir üçin

  Arza

  Lukmançylyk pudagy, azyk önümçiligi senagaty, elektronika senagaty, elektrik enjamlaryny goldaýan, dokma senagaty, trolleýbuslar, ýeňil senagat, durmuş enjamlary, vitrin, displeý, supermarket söwda arabalary we beýleki meýdanlar

  13. Showcase

  Vitrin

  33. Trolleys

  Trolleýs

  27. Warehousing Logistics

  Ammar logistikasy

  28. Machinery and Equipment

  Enjamlar we enjamlar

  Sorag-jogap

  1-nji sorag.MOQ näme?

  MOQ 1000 dollar, dürli önümler bilen garyşyp bilersiňiz.

   

  2-nji sorag.Mugt nusgalar berýärsiňizmi?

  Elýeterli nusgany mugt hödürleýäris we ýük daşamak üçin diňe tölemeli bolarsyňyz.Ibermek üçin 5-7 gün gerek.

   

  3-nji sorag.Töleg şertleriňiz näme?

  Adatça T / T 30% goýum, galyndy iberilmezden öň tölenmeli.T / T, LC we karz tölegini kabul edýäris.

   

  4-nji sorag.Bahalaryňyzyň şertleri näme?

  Adatça FOB, CIF, EX Work we ş.m. ýaly bahalaryň hemmesi kabul ederliklidir.

   

  5-nji sorag.Esasy bazaryňyz nirede?

  Esasy bazarymyz Europeewropa.Europeanewropaly kastorlarda we tigirlerde takmynan 20 ýyl ýöriteleşdik.

   

  6-njy sorag.Customörite dizaýn edip bilersiňizmi?

  Hawa, müşderileriň aýratyn talaplaryny kanagatlandyrmak üçin kastorlaryň we tigirleriň görkezmelere laýyklykda taýýarlanmagyny kabul edýäris.Öz nusgaňyz we dizaýnyňyz bar bolsa, bize ibermegiňizi hoşal edýäris we takmynan bahasyny we bahasyny barlap bileris.

   

  7-nji sorag.Kastorlaryňyzyň hiline nädip ynanyp bilerin?

  Bizde berk hil gözegçilik ulgamy we 10 ýyldan gowrak tejribesi bolan hünär hilini gözegçilik topary bar, ýüklemezden ozal birnäçe synag geçirmeli.Hilini barlamak üçin size nusgalary ibermekden hoşal.Diňe gowy önümleriň uzak wagtlap dowam edýän iş gatnaşyklaryna sebäp bolup biljekdigine ynanýarys.

   

  8-nji sorag.Müşderiler bilen uzak möhletli iş gatnaşyklaryny nädip saklap bilersiňiz?

  1. Müşderilerimiziň peýdalanmagyny üpjün etmek üçin önümlerimiziň ýokary hilli we bäsdeşlik bahalaryna eýe bolmagyny kepillendirýäris.

  2. Her bir müşderini dostumyz hökmünde hormatlaýarys we tüýs ýürekden söwda edýäris we olar bilen dostlaşýarys.


 • Öňki:
 • Indiki:

 • Häzirki wagtda mazmun ýok

  Degişli önümler