Habarlar

Habarlar

 • Common Plastic Types Used for Castors

  Kastorlar üçin ulanylýan umumy plastmassa görnüşleri

  Plastmassa materialy termosetiki plastmassa çig mal hökmünde klassifikasiýa edilýär.Köplenç ýüzlenýän plastmassa kastorlary, öndürmek üçin arzan, ýöne ýük göterijiligi pes we könelişme garşylygy pes bolan plastmassa materiallary bilen öndürilýär.Olar adaty ...
  Koprak oka
 • Advantages of Transparent Castors

  Aç-açan kastorlaryň artykmaçlyklary

  1. Moda stili: Aç-açan rol oýnaýanlar durmuşda garaşylmadyk kiçijik bezege öwrülip bilýän we ajaýyp bezegli ýerler üçin amatly we näzik görnüşe eýe.2. Sesi peseltmek: Aç-açan kastorlar awtobusda meşhur saýlawlar ...
  Koprak oka
 • The History of Castor

  Kastoryň taryhy

  Kastorlaryň ösüşiniň uzyn taryhy bar we onuň gelip çykyşyny yzarlamak kyn.Peopleöne adamlar tigir oýlap tapandan soň, zatlary götermek we hereket etmek has aňsatlaşandygy şübhesiz.Şeýle-de bolsa, tigirler diňe göni hereket edip biler ...
  Koprak oka
 • Back To Work From CNY

  CNY-dan işe gaýdyp geliň

  Uzak wagtlap Hytaýyň Täze ýyl arakesmesinden soň, täze ýylyň başyna taýýarlyk görmek üçin işe gaýdyp geldik.Techin-iň ähli hyzmatdaşlaryna we müşderilerine öňde üstünlik we abadançylyk arzuw edýärin!Sorag we sargyt haýyşy bar bolsa, biziň bilen habarlaşmagy tüýs ýürekden garşylaýarys we hyzmat etmek üçin elimizden gelenini ederis ...
  Koprak oka
 • Chinese New Year Holiday Notice

  Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy habarnamasy

  Hormatly Techin-iň ähli hyzmatdaşlary we müşderileri, 2022-nji ýylyň 28-nji ýanwaryndan 2022-nji ýylyň 9-njy fewraly aralygynda kompaniýamyzyň CNY dynç alyşlary üçin dynç aljakdygyny habar bermegiňizi haýyş edýäris. .Bu gaty minnetdar ...
  Koprak oka
 • Busy with shipping work before Chinese New Year

  Hytaýyň Täze ýylyndan öň ýük daşamak bilen meşgul

  Günbatar ýurtlarynda Ro Christmasdestwo we Täze ýyl dynç alyşlarynyň tamamlanmagy bilen Hytaýyň Täze ýyl baýramçylygy ýakynlaşýar.Hytaýda Täze ýyl resmi taýdan 31-nji ýanwarda meýilleşdirilýär, ýöne dynç alyş azyndan 10 gün öň işçileriň dynç alyş wagtynda maşgalalaryna gitmegine rugsat berer.Men ...
  Koprak oka
 • How to choose proper castor.

  Dogry kastory nädip saýlamaly.

  1. Kastoryň düzümini çözüň: roadoluň ululygyna, päsgelçiliklere, ulanylýan ýerdäki galan maddalara (demir galyndylary, ýag ýaly), daş-töweregiň şertlerine (ýokary temperatura, adaty temperatura ýa-da pes temperatura) we ýüküň üstünde pikir etmek kastoryň kuwwaty tak ...
  Koprak oka
 • How to choose proper castor holder

  Dogry kastor saklaýjyny nädip saýlamaly

  Dogry kastor saklaýjyny saýlamak, ulag gatnawynyň aşagynda oturdylan ätiýaçlyk bölek bolup, klassifikasiýa bilen üýtgewsiz, aýlawly, tormoz bilen çişirilen, tormoz bilen deşikli we deşikli we ş.m. ýaly klassifikasiýalary öz içine alýar. .Mysal üçin, supermar üçin ...
  Koprak oka
 • Fttings of castor

  Kastoryň ýazgylary

  1. Sapak goragçysy: päsgelçiligiň tigir bilen saklaýjynyň arasyndaky arassalanmagynyň öňüni alyň.2. Toz halkasy: podşipnikden tozanyň çykmagynyň öňüni alyň.3. ectionol görkeziji gulp: gulp göteriji ugry, çaltlyk bilen üýtgeýär.4. leke tormoz: kastor hereketini duruzyň.5. Iki gezek tormoz: gulp göteriji ugry ...
  Koprak oka
 • 5 tips for assembling swivel castor

  Swivel kastoryny ýygnamak üçin 5 maslahat

  1. Gurnamak üçin birmeňzeş kastorlary ulanmagy unutmaň.2. Tigir oky ulanylanda tekere has köp basyş etmezlik üçin ýere perpendikulýar bolmaly.3. Kastorlary ýa-da saýlama önümlerini öndürmezden ozal ulanmak, ýüklemek we pozisiýa üçin öňünden dizaýn edilmeli ...
  Koprak oka
 • General instructions for using castors

  Kastorlary ulanmak üçin umumy görkezmeler

  Kastorlary ulanmazdan ozal, ulanylyşyny, zerur funksiýalaryny we ulanylyş ýagdaýyny göz öňünde tutup, degişli görnüşini saýlaň.Aşakdakylara üns bermegiňizi haýyş edýäris: 1. Degişli ýük göteriji Önümiň girişinde bolup biläýjek ýük göteriji umumy ýük göterijini aňladýar ...
  Koprak oka
 • How to maintain furniture castors

  Mebel guýýanlary nädip saklamaly

  Gündelik durmuşda, islendik enjam ulanylanda yzygiderli saklanýar we abatlanýar, bu bolsa hyzmat ediş möhletini netijeli üpjün edip biler.Mebelleriň ýygy-ýygydan hereket edýän bölegi hökmünde mebel kastorlary köplenç mebeliň umumy agyrlyk güýjüni göterýärler, şonuň üçin mebel kastorlaryny goldamak importa öwrüldi ...
  Koprak oka
12Indiki>>> Sahypa 1/2