Önümçilik

Önümçilik

Techin-de önümçilik

Techin müşderilere önümleriň doly görnüşini hödürläp biler we özboluşly galyplary bar.Tehniki işgärlerimiz, her önümiň gowşurylandan soň müşderileri kanagatlandyryp biljekdigini üpjün etmek üçin önümleriň hiline hemişe üns berýärler.Tehnologiýanyň ähmiýetine göz ýetiren Techin, dürli synag enjamlaryny gurdy we Guangdongyň iň ösen ylym we tehnologiýa uniwersiteti bilen hemmetaraplaýyn hyzmatdaşlyga ýetdi we Techiniň berk we güýçli tehnologiýa bazasyny döreden geňeşçi hökmünde birnäçe daşarky professory işe aldy. .Şol bir wagtyň özünde, elmydama kaster önümçilik tehnologiýasynyň ösüşine üns berýäris we pudakda öňdebaryjy orny saklamak üçin hemişe täze tehnologiýalara maýa goýýarys.

Öz önümiňiz üçin dizaýn

Techin, ýokary ösüş mümkinçilikleri bolan hünärmen tehniki topary bar.Başlangyç dizaýndan, 2D we 3D çyzgydan, modeli açmak, synag, resmi önümçilik we

soňky gözleg, Techin jogapkär inersenerleri bagyşlady.Etmeli zadyňyz, haýyşyňyzy bize aýtmakdyr.Islegleriňizi kanagatlandyrmak üçin elimizden gelenini ederis.