Hyzmat

Hyzmat

Tigir we kastor gollanmasy

Gysgaça düşündirildi: Tigirler we kastorlar barada esasy bilim we tehniki adalgalar.

Dogry kastory nädip saýlamaly

 Dogry kastor saklaýjyny nädip saýlamaly

 Kastoryň ýazgylary

 Swivel kastoryny ýygnamak üçin 5 maslahat

 Kastorlary ulanmak üçin umumy görkezmeler

 Mebel guýýanlary nädip saklamaly